Warning: Use of undefined constant WPRBLVERSION - assumed 'WPRBLVERSION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vsos.se/public_html/wp-content/plugins/wp-render-blogroll-links/WP-Render-Blogroll.php on line 19
Stadgar « Västsvenska Orkidésällskapet

Admin

Stadgar

Västsvenska Orkidésällskapet

        

Stadgarna för Västsvenska Orkidésällskapet ändrades vid ett ordinarie årsmöte 2020-02-15.

§1

Västsvenska Orkidésällskapet är en ideell förening för orkidéintresserade personer.

§2

Varje medlem i Västsvenska Orkidésällskapet bör också vara medlem i Svenska Orkidésällskapet.

§3

Västsvenska Orkidésällskapets löpande angelägenheter handhas av en styrelse, som består av minst 5 ledamöter och flest 7 ledamöter.

Val av styrelse gäller, där ej annat bestäms, på två år för ordinarie ledamöter. Hälften av de ordinarie ledamöterna, inklusive ordförande, väljs ena året. Övriga ordinarie ledamöter, inklusive kassör, väljs andra året.

§4

Styrelsen sammanträder minst 4 gånger årligen på kallelse av ordföranden, eller i hans ställe sekreteraren, eller då två ledamöter påkallar det. Styrelsen är beslutsför, när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§5

Räkenskapsåret & verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna skall före utgången av januari månad överlämnas till revisorerna för granskning, tillsammans med verksamhetsberättelse omfattande samma period.

§6

Årsmötet utser årligen två revisorer och en revisorssuppleant.

§7

Årsmötet utser årligen en valberedning bestående av tre personer, varav en utses till sammankallande.

§8

Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

§9

Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före.

Motioner skall vara inlämnade senast 31/12.

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare
 4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av årsavgift
 9. Stadgeenliga val enl §§ 3, 6 och 7
 10. Av styrelsen väckta förslag
 11. Motioner

§10

Extra årsmöte skall hållas, när styrelsen så beslutar, eller när minst 1/3 av medlemmarna påkallat detta. Kallelse till extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda via brev eller medlemsblad senast 14 dagar före det extra årsmötet. I kallelsen skall angivas de ärenden, som skall behandlas.

§11

För ändring av stadgarna fordras beslut av årsmötet.

§12

För upplösning av klubben fordras beslut av två årsmöten, av vilka ett skall vara ordinarie.

Besluten skall i båda fallen biträdas av minst två tredjedelar av närvarande, röstberättigade medlemmar. Röstberättigad är 1 person per avgift.

Dessa möten bestämmer också vart eventuella tillgångar skall överföras.